Thứ tư, 27/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Bất ngờ cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, chỉ 8% tiết lộ mục tiêu NetZero

Bất ngờ cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, chỉ 8% tiết lộ mục tiêu NetZero

Chỉ 35% doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đã đặt ra cam kết ESG hướng tới phát triển bền vững, chưa đến một nửa tham gia khảo sát có các mục tiêu dài hạn trên 5 năm và chỉ 8% tiết lộ mục tiêu NetZero (phát thải ròng bằng 0), theo PwC.