Thứ sáu, 01/12/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Cha đẻ Internet cảnh báo về cơn sốt ChatGPT

Cha đẻ Internet cảnh báo về cơn sốt ChatGPT

Vint Cerf, ​​một trong những người tiên phong xây dựng Internet, cho rằng các chatbot hỗ trợ AI như ChatGPT đang bị cường điệu quá mức.