Thứ tư, 27/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Cần cơ chế đặc thù để Bình Dương và Đông Nam bộ phát triển bền vững

Cần cơ chế đặc thù để Bình Dương và Đông Nam bộ phát triển bền vững

Vùng Đông Nam bộ nói chung và Bình Dương nói riêng đang gặp những điểm nghẽn cố hữu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên kết phát triển vùng.